Jak od sebe odlišit pojmy invalidita, invalidní důchod, průkaz ZTP, ZTP/P a zvýhodnění pro tyto osoby

JUDr. Martin Bubeník, listopad 2022

Mezi příjemci invalidního důchodu je rozšířena celá řada mýtů, které je třeba vyvrátit. Mnoho příjemců invalidního důchodu se mylně domnívá, že má automaticky nárok na průkaz ZTP či ZTP/P.

Pokud vám byl udělen invalidní důchod I., II. či III. stupně, nenáleží k němu automaticky průkaz ZTP nebo případně ZTP/P . Invalidní důchody jsou vydávány/přiznávány Českou správou sociálního zabezpečení, resp. OSSZ či PSSZ (okresní a pražská SSZ). Průkazy ZTP či ZTP/P vydává Úřad práce.

Příjemce invalidního důchodu nemusí být držitelem TP, ZTP či ZTP/P. Stejně tak držitel průkazu ZTP, ale i ZTP/P nemusí být příjemcem invalidního důchodu.

Máte-li tedy invalidní důchod a chcete-li využívat výhod, které vám přináší průkaz zdravotně postiženého, musíte požádat Úřad práce o přiznání průkazu.

Úřad práce následně v řízení rozhodne, zda a na jaký typ průkazu máte nárok a můžete čerpat výhody s tímto průkazem spojené – základní výhody jsou pojmenovány v zákoně č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Ostatní výhody jsou stanoveny v nejrůznějších právních předpisech, např. zákon o silničním provozu, zákon o dani z příjmu aj. , nebo jsou stanoveny jednotlivými dodavateli.

O tom, jak získat konkrétní typ průkazu více na stránkách Úřadu práce. Váš nepříznivý zdravotní stav je na základě lékařských zpráv posouzen ČSSZ (Úřad práce nemá své posudkové lékaře a tudíž je ČSSZ vaše žádost postoupena), přičemž jeho posudková komise určí, jaký typ průkazu vám náleží.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají mnoho výhod, mezi něž patří např.

Slevy na vstupném, levnější jízdné v MHD nebo vlacích a autobusech, přednostní projednávání na úřadech, vyhrazené místo na sezení v autobusech a mnoho dalších- viz níže. pod odkazem: výhody pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením.

K modré ( parkovací kartě):

Modrou parkovací kartu vydává sociální, příp. dopravní odbor Městského úřadu či Úřadu městské části – v případě Prahy např. Modrou parkovací kartu vám nevydají bez průkazu ZTP a ZTP/P.

Modrou kartou smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, nicméně nesmí vaše vozidlo představovat překážku silničního provozu. Pokud by tomu tak bylo, nejenže naštvete tamní řidiče a chodce, ale můžete si vykoledovat pokutu.

Vždy se tedy musí jednat o jednotlivý, naléhavě nutný případ. Názorný příklad: Vjedete-li vašim vozidlem do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen", ale do cíle si tak pouze chcete zkrátit cestu, policie Vám udělí pokutu. Vaše auto máte sice řádně označeno platným parkovacím průkazem, ale do cílového bodu vede i jiná, delší cesta, nejedná se tedy o naléhavě nutný případ, a proto je udělená pokuta oprávněná.

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen" nebo „mimo zásobování.

S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných případech, jinak nikoli.

I zde platí výše zmíněné: Existuje-li jiná cesta do téhož cíle, nejedná se o jednotlivý a naléhavě nutný případ. I když je vozidlo označeno platným parkovacím průkazem, bude policií udělena pokuta. Zde se domnívám, že záleží na domluvě s policistou ačkoliv platí, že „ neznalost práva neomlouvá“

Parkovací průkaz umožňuje bezplatné stání na parkovacích místech pro invalidy !!!!!! Ovšem POZOR!!!!! Toto neplatí u soukromých parkovišť, zde platí, že i když se na těchto parkovištích vyskytují parkovací stání pro osoby s parkovacím průkazem, řídí se placení stání řádem provozovatele!!!!!!

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem, jsou od silničních resp. dálničních poplatků osvobozena. To však platí pouze na našem území, kde byl vydán parkovací průkaz. Ve všech ostatních státech je nutná dálniční známka. – viz www.pohyblivost.cz

Další výhody související s provozem automobilu

Namátkou můžeme jmenovat právě osvobození od poplatku za vydání řidičského průkazu nebo osvobození od poplatku za použití dálnice. Zde však platí, že se tato úleva vztahuje na vozidlo:

  1. přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká; současně by mělo být vozidlo označeno tzv. Modrou kartou, ze které je možné dovodit, že se vozidlem přepravuje ZTP osoba.
  2. přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (tuto skutečnost doporučujeme doložit vyjádřením odborného ošetřujícího lékaře);
  3. provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením.

Vyhrazené parkovací stání:

Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P se považuje za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Tato parkovací stání jsou u nákupních center, u úřadů, u kulturních zařízení.

Doporučujeme si do mobilu stáhnout aplikaci „Vozejkmap“, ve které jsou nejen k dispozici informace o umístění parkovacích stání ve vašem okolí příp. po ČR, ale např. i toalety pro invalidy a mnoho dalších užitečných informací. Více informací nalezneme na vozejkmap.cz

Žádost o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro vaše vlastní vozidlo poblíž vašeho bydliště (přímo pro vaši SPZ) (zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst.6 písm. c bod 4) zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) předkládá ten, v jehož zájmu má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno (držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo jeho zástupce).

Žadatel (držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P) musí být dle ustanovení § 67 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přihlášen v místě zřizovaného vyhrazeného parkování k trvalému pobytu.

Jelikož se k vyhrazení parkovacího stání používá parkovací značka, je třeba za tímto účelem kontaktovat příslušný stavební či dopravní odbor Městského úřadu – v případě Prahy se jedná o odbor dopravy jednotlivé městské části.

Pro více informací o vyhrazených parkovacích místech, resp. jejich zřízení, doporučuji kontaktovat příslušný odbor Městského úřadu!!

Euroklíč

Ze své vlastní zkušenosti vím, že je dobré mít k dispozici i tzv. euroklíč, díky kterému máte přístup k toaletám, které jsou pro invalidy určeny. Výhody „ euroklíče“ spatřuji zejména v jeho určení pro invalidy. Toaleta nebude tím pádem zničena vandaly, jak je tomu mnohdy u běžných veřejných toalet.

Euroklíč je speciální klíč, který je nezbytný pro odemykání míst osazených Eurozámkem. „Euro“ je proto, že je použitelný pro všechna místa v Evropě (a dokonce i v USA), která jsou osazená Eurozámkem.

Počet míst osazených Eurozámkem se v České republice i v Evropě neustále zvyšuje – můžete se s ním setkat na toaletách v obchodních centrech, na nádražích nebo na turistických místech.

Euroklíč si můžete vyzvednout na odboru sociálních věcí v místě trvalého bydliště. V Praze lze euroklíč získat v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením – Partyzánská 1/7, 17000, Praha 7.

Příspěvek na mobilitu

V souvislosti s přepravou zdravotně postiženého je vhodné se zamyslet také nad příspěvkem na mobilitu. V době vysoké ceny paliv se tato dávka opravdu vyplatí!!!

  • jedná se opakující nárokovou dávku, na kterou má nárok osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  • další podmínkou je, žesje tato osoba opakovaně dopravuje nebo je dopravována.

Výše příspěvku je 900 Kč měsíčně.

Příspěvek se vyplácí zpětně - do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost může být vyplácen čtvrtletně. Více info na stránkách mpsv.cz

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 25   Celkem 161441 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |