Jak získat invalidní důchod

JUDr. Martin Bubeník, listopad 2022

Mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou nebo jiným onemocněním se domnívá, že na základě stanovené diagnózy lékařem-specialistou mají automaticky nárok na invalidní důchod. Pravda je ovšem odlišná. Pacienti mají nárok na výplatu invalidního důchodu jen za předem stanovených podmínek. V diskuzích mezi pacienty se poměrně často vyskytují dotazy ohledně vlivu EDSS na stupeň invalidního důchodu. Pacienti s roztroušenou sklerózou mezi sebou diskutují o tom, jaký stupeň EDSS jim zajistí plný či částečný invalidní důchod

Nejprve je třeba si přiblížit, co EDSS je. EDSS představuje tzv. Kurtzkeho stupnici postižení.

Jedná se o metodu kvantifikace zdravotního postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou. Stupnice se pohybuje v rozmezí od 0 do 10. Pro zařazení pacienta do určitého stupně je rozhodující vyšetření lékaře, který na základě neurologických obtíží pacienta a výsledků vyšetření magnetickou rezonancí rozhodne o stupni postižení. Stupeň 0 představuje pacienta s roztroušenou sklerózou, který je bez potíží. Na opačném konci stupnice se nachází stupeň 10, který naopak představuje úmrtí související s tímto závažným neurologickým onemocněním. Ačkoliv za praktického hlediska nevytváří stupnice EDSS nárok na invalidní důchod resp. jeho výplatu, je zajímavé vysledovat souvislost EDSS s pracovní schopností.

Pokles pracovní schopnosti podle EDSS souvisí s těžším postižením, omezenou schopností pohybu a výkonností. Normální způsob života bez závislosti na pomoci druhé osoby je nemožný, což je jasným signálem pro určení skutečnosti, zda je osoba schopna výkonu práce bez omezení pracovní schopnosti. EDSS představuje pouze nástin nároku na invalidní důchod. Rozhodné pro posouzení nároku na invalidní důchod jsou výsledky lékařských vyšetření zanesené do lékařských zpráv. O samotném nároku na invalidní důchod rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, resp. její posudkový lékař.

Nárok na invalidní důchod vs. Nárok na výplatu invalidního důchodu

Mezi laickou veřejností se při zmínce o invalidním důchodu stírají rozdíly mezi těmito pojmy. Ve své praxi jsem se setkal s klienty, kterým byl přiznán invalidní důchod, nikoliv však jeho výplata z důvodu nedostatečné doby důchodového pojištění. K výplatě invalidního důchodu je potřeba splnit kromě nepříznivého zdravotního stavu podmínku potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění je stanovena § 40 a násl. Zákona č. 155/1995 o sociálním pojištění.

Potřebná minimální doba pojištění se liší dle věku a činí: do 20 let méně než jeden rok, ve věku od 20 do 22 let jeden rok, ve věku 22 let až 24 let dva roky, ve věku od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a u občanů starších 28 let potom pět let. Pojištěnci starší 38 let splňují podmínku minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. Nesmíme opomenout fakt, že výše ID závisí na délce pojištění!!!!!!!!

Výše invalidního důchodu

O výši invalidního důchodu rozhodují i tzv. náhradní doby pojištění. – např. soustavná příprava na budoucí povolání na střední, VOŠ a vysoké škole v ČR – u vysokých škol se před rokem zahrnovala doba prvních šesti let po dosažení věku 18 let; péče o dítě – osobní celodenní péče o dítě ve věku do 4 let; apod . –Více o náhradní době pojištění -viz cssz.cz/nahradni-doba-pojisteni

Výpočtový základ je stanoven z vašich dosavadních příjmů. Můžeme zde proto hovořit o formě zásluhovosti – čím vyšší příjmy, tím vyšší důchod.

Invalidní důchod je, jak jsem již poznamenal, dvousložkový – základní a procentní výměra.

Základní výměra je stejná pro všechny typy důchodů. V roce 2022 činí základní výměra 3900 Kč.

Valorizace procentní výměry důchodu je dána procentem nebo mimořádnou valorizací.

V roce 2023 se vlivem navýšení průměrné mzdy zvýší základní výměra důchodu o 140 Kč na částku 4 040 Kč. Minimální výše procentní výměry je stanovena částkou 770 Kč.

Co je vlastně osobní vyměřovací základ? Osobní vyměřovací základ lze jinými slovy nazvat zásluhovou částí výpočtu invalidního důchodu, jelikož osobní vyměřovací základ je tvořen průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky.

Invalidní důchod nám může navýšit i tzv. dopočtená doba. Dopočtená doba je vlastně doba, kterou bychom mohli výdělečnou činností získat, pokud bychom se nestali invalidními.

Dopočtená doba je de facto doba od vzniku nároku na invalidní důchod do věku pro starobní důchod. U mužů a žen se jako důchodový věk bere věk ženy, která nevychovala žádné dítě.

Pro účely výpočtu invalidního důchodu existují na internetu tzv. „ kalkulačky výpočtu“. Specifickou variantou invalidního důchodu je invalidní důchod III. stupně v mimořádných případech – lidově nazývaný „invalidní důchod z mládí“. V tomto případě vzniká invalidita před dosažením 18-ti let.

Kalkulačku výpočtu nalezneme na internetových stránkách např.: kurzy.cz/kalkulacka/invalidni-duchod

Pokud vám byl přiznán nižší stupeň důchodu, lze jen doporučit najít si vhodnou práci. Z invalidního důchodu mají problém vyžít i příjemci III. stupně ID – o čemž jsme se měli možnost přesvědčit na praktickém příkladu. O možnosti výkonu práce a možnosti jak si zlepšit svou finanční situaci se dočtete níže.

Invalidní důchod se od ledna 2023 zvýší mimo jiné i o výchovné za vychované dítě ( 500 Kč za každé). Nárok na výchovné má osoba, která o dítě nejvíce pečovala.

Jak nejlépe podat žádost o invalidní důchod?

O invalidní důchod si musíte zažádat sami, nejčastěji po konzultaci se svým lékařem ( v našem případě neurologem), který zná nejlépe Váš zdravotní stav a dokáže nejlépe posoudit, zda má žádost šanci na úspěch.

Žádost samotnou sepíše pracovník příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, která je místně příslušná místu trvalého pobytu žadatele. Je-li zdravotní stav žadatele natolik závažný, že není schopen se sám dostavit, mohou za něj žádost podat jeho rodinní příslušníci.

K žádosti musí být přiloženy následující náležitosti:

  • Občané ČR přiloží občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu nebo cestovní pas.
  • Veškeré doklady o studiu, i pokud nebylo řádně ukončeno.
  • Podepsanou Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet od banky, pokud chcete dostávat peníze na bankovní konto.
  • Potvrzení zaměstnavatele o vyplacených náhradách za ztrátu výdělku po skončení DPN za nemoc z povolání nebo pracovní úraz.
  • Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům (vyplácel se před rokem 1996).
  • Potvrzení o náhradních dobách pojištění (evidence na úřadu práce).
  • Případné doklady o práci v cizině,
  • Případné doklady o výkonu vojenské služby u mužů (vojenskou knížku nebo propouštěcí list),
  • Případné doklady potvrzující výchovu nebo péči o děti (rodný list).

Možná jste nabyli dojmu, že musíte předložit značné množství dokumentů, nicméně věřte, že ke stanovení výše důchodu je to potřebné..

TIP!! – Při podávání žádosti o invalidní důchod je žádoucí, aby v celkové lékařské zprávě byla vaše diagnóza rozepsaná i o projevy nemoci. Zvýší se tím vaše šance na získání invalidního důchodu. Váš obvodní lékař by měl mít tím pádem k dispozici veškeré lékařské zprávy od odborných lékařů, které máte k dispozici.

Mějme na paměti, že o důchodu rozhoduje posudkový lékař, který vás fyzicky nikdy neviděl a nejspíš ani neuvidí. Nemá tedy přehled o subjektivních projevech nemoci, které vás limitují v uplatnění se v běžném životě potažmo v tom pracovním..!!

!!! Součástí posuzování je i tzv. profesní dotazník, který obsahuje informace o kvalifikaci a o době a druhu výdělečných činností.

Možná se domníváte, že vaše primární onemocnění – roztroušená skleróza je natolik závažné, že postačí na získání invalidního důchodu III. stupně, ovšem opak je pravdou.

Podle posudkových závěrů, postačí roztroušená skleróza kvůli limitaci v pracovním životě maximálně na druhý stupeň ID, kdy činí pokles pracovní schopnosti až 60 %.

Pacienti s roztroušenou sklerózou se často léčí i s přidruženými nemocemi, které mohou zvýšit limitaci vaší pracovní schopnosti až o 10 procentních bodů, čili na 70 %.

Hranice pro získání ID III. stupně je stanovena právě na 70 % poklesu pracovní schopnosti.

Příklad – Léčím se s roztroušenou sklerózou. Do nedávna jsem žil poměrně aktivním životem Nemoc mě však náhle upoutala na invalidní vozík, což těžce snáším psychicky a léčím se rovněž u psychiatra. Ve spojení těchto onemocnění nejsem schopen výkonu výdělečné činnosti.

Samotná nemoc roztroušená skleróza postačí na II. stupeň ID. Psychické onemocnění mi však navýší pokles pracovní schopnosti na 70 %. Pokud se vám tedy přidalo další onemocnění, doporučuji si požádat o změnu stupně invalidity – v případě, že nemáte již přiznán ID III. stupně.

Navýšení poklesu pracovní schopnosti stanoví vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti.

Dle § 3 odst.1 a 2 platí, že:

1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

(2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

Odvod zdravotního a sociálního pojištění!!!! :

V případě, kdy je vám přiznán invalidní důchod III. stupně, za vás stát platí pojistné na zdravotní a důchodové pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu III. stupně je pro účely stanovení výše starobního důchodu hodnocena / počítá se jako náhradní doba pojištění v plné výši.

Pokud pobíráte ID I. a II. stupně, doporučuji si najít zaměstnání, jelikož zůstáváte i nadále plátci zdravotního pojištění. Osobně se domnívám, že je vhodné pracovat i při III. stupni ID, žádný zákonný předpis nezakazuje výkon práce u těchto invalidních důchodců – ZDE však POZOR!!!!!!

Co se týče sociálního pojištění, pak povinnost ho platit mají zaměstnavatelé, zaměstnanci účastni nemocenského pojištění, OSVČ a lidé, kteří jsou dobrovolně účastni důchodového pojištění. Sociální pojištění nehradí státní pojištěnci – např. invalidní důchodci pobírající invalidní důchod III. stupně či osoby bez zdanitelných příjmů.

V žádném, opakuji v žádném případě se nesnažte o plný pracovní úvazek, ačkoliv se domníváte, že s vaší diagnózou byste výkon lehčí práce na plný úvazek zvládli !!

ČSSZ pak může lehce nabýt dojmu, že ID III. stupně si vzhledem k práci na plný úvazek nezasloužíte.

Je to až s podivem ono snížení stupně invalidního důchodu. Pokud se nejedná o výkon práce, který je v přímém rozporu se skutkovými závěry posudkového lékaře, ID III. stupně by neměl být příjemci odpírán. V případě odvolání proti snížení ID III. stupně doporučuji detailně vyargumentovat, proč onen výkon práce neovlivní resp. nezhorší (v případě lehčí práce ) váš zdravotní stav, kterému byl přiznán ID III. stupně.

Osobně se domnívám, že je takováto praxe v rozporu s článkem 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který říká:

„Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.“

V době, kdy se potýkáme se stále rostoucími cenami potravin, zboží a energií mi taková praxe přijde o to více nešťastná. Příjemci invalidního důchodu se při snížení stupně invalidního důchodu zákonitě potýkají s nižšími finančními prostředky, které mají k dispozici.

V těchto případech doporučuji si požádat o příspěvek na péči, případně o pomoc v hmotné nouzi. S ohledem na rostoucí ceny energií, radím zvážit poní žádost o příspěvek na bydlení.

O těchto dávkách rozhoduje Úřad práce. Více informací na uradprace.cz

Jak dlouho trvá řízení o přiznání invalidního důchodu

V internetových diskuzích se diskutující často rozčilují nad skutečností, že ani po více než 2 měsících nemají v rukou předmětné rozhodnutí ve věci podané žádosti. Fakt, že podle správního řádu je správnímu orgánu stanoveno na vydání rozhodnutí max. 60 nebo 90 dní ve zvlášť složitých případech, nemusí být v těchto případech rozhodný.

Čtenář nesmí opomenout skutečnost, že během řízení dochází kvůli posouzení zdravotního stavu žadatele posudkovým lékařem ČSSZ k přerušení řízení o žádosti o invalidní důchod.

Na základě této skutečnosti dochází k prodloužení lhůty vydání rozhodnutí!!

Co dělat v případě, kdy nejsem spokojen s vydaným rozhodnutím

V případě, kdy není žadatel spokojen s rozhodnutím ČSSZ, lze se proti němu odvolat ve formě námitky. Žadatel nemusí být spokojen jak s uděleným typem invalidity, tak i s výší invalidního důchodu resp. jeho výplaty. Na podání námitky má žadatel 30 dní ode dne doručení rozhodnutí – i v tomto případě připomínám, že vaše námitka musí směřovat proti odůvodnění rozhodnutí.

Vhodné je v námitce uvést vaše subjektivní obtíže, které mohou být v rozhodnutí bagatelizovány posudkovým lékařem. Rovněž v případě, kdy k žádosti či do řízení samotného nebyly přiloženy některé lékařské zprávy nebo vám v průběhu řízení byly ošetřujícím lékařem vydány aktuální lékařské zprávy, je vhodné je k námitkám přiložit a v námitce samotné na tuto zprávu poukázat..

Pokud jsou námitky zamítnuty, je možné proti zamítavému rozhodnutí podat žalobu ve správním soudnictví ke krajskému soudu.

Více Info na:
ligavozic.cz
nrzp.cz
cssz.cz

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 50   Celkem 157641 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |