Roztroušená skleróza a zdravotnické pomůcky

JUDr. Martin Bubeník, listopad 2022

Velká část pacientů s roztroušenou sklerózou se v každodenním životě potýká s překonáváním nejrůznějších překážek a právě tyto pomůcky pomáhají se zvládáním běžných denních činností – ať už jde o osobní hygienu, stravování, chůzi nebo používání toalety.

V praxi se setkáváme s tím, že jsou zdravotnické pomůcky označovány za kompenzační pomůcky a obráceně. Někdy se v literatuře setkáme i se sjednocením obou termínů, přičemž jsou tyto pomůcky označovány jako kompenzační zdravotnické pomůcky. Ve skutečnosti se jedná o nevyjasněné pojmosloví, jehož rozdílné označení je pro reálné potřeby pacienta zcela irelevantní. Pro pacienta, kterému byla diagnostikována nevyléčitelná choroba (jako je tomu v případě roztroušené sklerózy), nebo u vážného úrazu je zcela jedno, jak se daná pomůcka označuje – pro takového pacienta je důležité, kolik tato pomůcka stojí, zda ji hradí zdravotní pojišťovna, případně kolik činí spoluúčast pacienta při úhradě této pomůcky.

Jelikož jsem ve svém článku začal popisovat úhradu zdravotnických pomůcek, začnu popisovat možnost, jak získat od státu finanční pomoc na nákup zdravotnické pomůcky.

Primární možností je podat na pracovišti Úřadu práce žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Co to vlastně je příspěvek na zvláštní pomůcku?

Příspěvek na zvláštní pomůcku je dávka, která je určena lidem s těžkým zdravotním postižením. Smyslem této dávky je pomoc lidem financovat pomůcky, které jim pomohou zvládat těžkosti – pro zdravou populaci se jedná o zvládání běžných denních aktivit.

Tyto pomůcky mají za cíl udržet, případně znovu nabýt co největší možnou míru samostatnosti pacienta.

Komu je tento příspěvek určen?

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením rozlišuje tři okruhy osob, kterým je tento příspěvek určen. Jedná se o tyto kategorie osob, které mají :

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

K tomuto zákonu je přiřazena příloha, která vyjmenovává zdravotní postižení, kterým náleží přiznání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky. Podmínkou získání tohoto příspěvku je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Onou zvláštní pomůckou může být pomůcka imobilní či mobilní, kterou je kupř. schodolez nebo osobní automobil, na jehož koupi se příspěvek rovněž poskytuje.

Poslanecká sněmovna schválila 26.10. 2022 balíček, který mimo jiné navyšuje příspěvek na zvedací plošinu – více info se dočtete na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/snemovna-schvalila-balicek-opatreni-na-podporu-zdravotne-znevyhodnenych-zvysi-se-prispevek-na-mobilitu?fbclid=IwAR13bN5Mw2eW_0JSWzfroLiYe03y14HTjijRUnRo4rdZ2bvT_rO2iIvR1pE

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že osoba je starší

 1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu,
 2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo
 3. 1 roku v ostatních případech

Jaká je výše příspěvku?,

Výše tohoto příspěvku se v maximální míře – 350 000 Kč – 400 000 Kč poskytuje na pořízení schodišťové plošiny, kdy součet vyplacených příspěvků v rámci 60 měsíců po sobě jdoucích – čili během 5 ti let nesmí přesáhnout 800 000 resp. 850 000 Kč při pořízení schodišťové plošiny.

V zákoně 329/2011 Sb., je pamatováno na osoby s nízkými příjmy Příspěvek na zvláštní pomůcku nižší než 10 000 Kč, se poskytne jen za předpokladu, že příjem jednotlivce případně společně posuzovaných osob je nižší než 8-mi násobek životního minima. Životní minimum jednotlivce je pro rok 2022 stanoveno na částku 4 260 Kč. Podle aktuálního vyjádření ministra práce a sociálních věcí ČR Mariana Jurečky by životní minimum mělo od ledna 2023 vzrůst o pět až šest procent.

Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % procent z celkové částky zvláštní pomůcky, minimálně však 1000 Kč. V případě, kdy se jedná o pomůcku, jejíž pořizovací cena je vyšší než 10 000 Kč, platí povinnost spoluúčasti žadatele. Úřad práce ČR však z důvodů hodných zvláštního zřetele – žadatel nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti může jeho spoluúčast snížit až na 1000 Kč. Tato částka je pro účely spoluúčasti minimální.

Jak je to s výší příspěvku na osobní automobil?

§ 10 odst. (5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla, není-li dále stanoveno jinak, činí:

 • 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
 • 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
 • 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky
 • 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
 • 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky
 • f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

POZOR!! U zakoupeného vozidla se může stát, že vám vozidlo někdo ukradne – ano, je to o to větší hyenismus, pokud je vozidlo označeno značkou, že přepravuje zdravotně postiženého.

Příspěvek se poskytuje také na již zakoupené vozidlo. Zakoupené vozidlo by mělo být v základním vybavení.

V takovémto případě může bohužel dojít k situaci, že příjemce příspěvku má ve smyslu § 12 zákona č. 329/2011 Sb. povinnost vrátit poskytnutý příspěvek určený k zakoupení motorového vozidla z toho důvodu, že se jím přestala dopravovat. Této absurdní situaci se lze vyhnout uzavřením pojistné smlouvy na onen konkrétní automobil.

Příspěvek a co dál?

Příspěvkem je možné financovat některou ze seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek. POZOR!!! Pokud není pomůcka uvedena v příloze vyhlášce č. 388/2011 Sb. nezoufejte!! Příspěvek se poskytuje rovněž na pomůcku, která v příloze uvedena není.

Podmínkou však je, že taková pomůcka je podobná (srovnatelná) s tou, která v příloze je.

Seznam druhů a typů pomůcek nalezneme např. zde – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388

Zdravotnická pomůcka předepsaná lékařem

Pro případ, že zdravotnická pomůcka není uvedena v příloze výše uvedené vyhlášky a ani se nejedná o pomůcku podobnou, můžete si na internetových stránkách obchodů prodávajících zdravotnické pomůcky si takovou pomůcku vybrat.

Vhodné je předem kontaktovat obchod s tím, zda výše uvedenou pomůcku pojišťovna proplácí či nikoliv a zda je k jejímu obstarání na poukaz potřeba souhlasu revizního lékaře příslušné pojišťovny.

Souhlas revizního lékaře s jejím proplácením je zapotřebí u dražších pomůcek, bývalo to u pomůcek dražších než 5000 Kč.

Dalším krokem k získání potřebné zdravotní pomůcky je návštěva vašeho praktického lékaře, případně specialisty, v našem případě neurologa nebo lékaře v rehabilitačním zařízení např. u mechanických a elektrických vozíků.

Na základě vámi vybrané pomůcky lékař vystaví poukaz se zdůvodněním pojišťovně, proč je pro vás daná pomůcka potřebná. Pokud je daná pomůcka levnější, nemusí se žádat o souhlas,

jako například u holí, jejichž pořizovací cena není příliš vysoká. U pomůcek, které jsou schvalovány revizním lékařem, se zabýváme tím, zda jsou hrazeny zcela nebo v poměrné výši!! - alespoň tak mi to řekl lékař!, že to tak chodí!!!

Příklad: Minulý rok mi byl schválen nákup mechanického vozíku v hodnotě 26 000 s tím, že mi bylo jeho pořízení hrazeno zčásti. Mne proplatila VZP 20 000 Kč a já jsem musel doplácet na prodejně.

Příklad: Pořízení schodišťové sedačky – pojízdné schody

Lékař - neurolog to ve své zprávě doporučí, na Pracovním úřadě se sepíše Žádost o poskytnutí příspěvku na zdravotnickou pomůcku -schodišťovou sedačku. Pracovní úřad obešle praktického lékaře s žádostí o lékařský posudek. K žádosti na Pracovní úřad se doloží finanční nabídky od dvou dodavatelů a souhlas všech majitelů domu. Pak se čeká, zda to posudkový lékař schválí.

Příspěvek státu na mou schodišťovou sedačku byl v červnu 2022 250 000Kč a spoluúčast pacienta byla 10 %.

  cookies |     Copyright © 2024 Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Návštěvy: On-line: 3 * Návštěvy dnes 24   Celkem 161440 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |